header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto

Huish.reglement

Huishoudelijk reglement van de Hockeyclub Prinsenbeek


Statuten HCP


NAAM EN ZETEL

Artikel 1

De vereniging is genaamd: Hockeyclub Prinsenbeek, kortheidshalve aan te duiden met HCP.

De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Breda aan de Postbaan nr. 38 te Prinsenbeek.

TENUE

Artikel 2

De kleuren van de vereniging zijn kanariegeel en marineblauw.

Het tenue van de vereniging bestaat uit een geel poloshirt met clubembleem, blauwe korte

broek respectievelijk rok en gele kniekousen. Behoudens ontheffing door het bestuur zijn de

leden verplicht bij het uitkomen in wedstrijden het clubtenue te dragen, zonder toevoegsels of

afwijkingen, met uitzondering van de keeper.

LEDEN: AANMELDING RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Artikel 3

1. De vereniging kent de volgende leden:

- gewone leden;

- trimleden;

- niet spelende leden;

- leden van verdienste.

De vereniging stelt leeftijdseisen aan het lidmaatschap. Seniorleden zijn zij die voor 1

oktober van het lopend verenigingsjaar ouder zijn dan 18 jaar. Zij kunnen worden

onderscheiden in gewone leden, trimleden, niet-spelende leden en leden van verdienste.

Juniorleden zijn zij, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar jonger zijn dan achttien jaar.

2. Juniorleden kunnen alleen gewoon lid zijn en worden nader onderscheiden in:

- juniorleden A: juniorleden A zijn zij, die voor één oktober van het lopende

verenigingsjaar zestien jaar of ouder, doch nog geen achttien jaar zijn;

- juniorleden B: juniorleden B zijn zij, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar

veertien jaar of ouder, doch nog geen zestien jaar zijn;

- juniorleden C: juniorleden C zijn zij, die voor één oktober van het lopende

verenigingsjaar twaalf jaar of ouder, doch nog geen veertien jaar zijn;

- juniorleden D-elftallen: juniorleden D-elftallen zijn zij, die voor één oktober van het

lopende verenigingsjaar elf jaar of ouder, doch nog geen twaalf jaar zijn;

- juniorleden D-achttallen: juniorleden D-achttallen zijn zij, die voor 1 oktober van het

lopende verenigingsjaar 10 jaar of ouder, doch nog geen elf jaar zijn;

- juniorleden E: juniorleden E zijn zij, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar

nog geen tien jaar zijn;

- juniorleden F: juniorleden F zijn zij, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar

nog geen acht jaar zijn;

- benjamins: benjamins zijn zij, die tenminste 6 jaar oud zijn en voor 1 oktober van het

lopende verenigingsjaar nog geen 7 jaar oud zijn.

Juniorleden hebben toegang tot de algemene vergadering met stemrecht zoals bepaald in

artikel 19 lid 4 van de statuten en dienen contributie te betalen.

Artikel 4

1. Een natuurlijk persoon die seniorlid (gewoon lid, trimlid of niet-spelend lid) of juniorlid

(gewoon lid) wenst te worden van de vereniging dient een door het bestuur te verstrekken

inschrijfformulier geheel ingevuld en ondertekend in te dienen bij de secretaris van het

bestuur of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon. Minderjarigen kunnen

alleen worden toegelaten als juniorlid indien het inschrijfformulier wordt medeondertekend

door hun wettige vertegenwoordiger.

Binnen een maand na het indienen van de aanvraag ontvangt de aanvrager van of namens

het bestuur schriftelijk bericht over diens al dan niet toelating als lid van de vereniging. In

geval van niet-toelating wordt de reden daarvan vermeld

2. Nieuwe seniorleden en juniorleden dienen eenmalig een jaarlijks door de algemene

vergadering vast te stellen bedrag aan entreegeld te betalen. Dit geldt niet voor

seniorleden die dit worden op grond van het bepaalde in artikel 6 lid 5 van de statuten van

de vereniging.

3. Voor diegenen die gedurende het boekjaar (beginnend op 1 juni en eindigend op 31 mei

daaropvolgend) seniorlid of juniorlid worden, geldt dat zij, indien zij lid worden voor 1

januari van het betreffende boekjaar, de volledige contributie verschuldigd zijn. Indien zij

seniorlid of juniorlid worden na 1 januari van het betreffende boekjaar, zijn zij de helft

van de contributie verschuldigd.

Artikel 5

1. Van senior leden en (de ouders van) junior leden wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage

leveren aan operationele taken binnen het hockeygebeuren, zoals het uitvoeren van

bardiensten, het fluiten van wedstrijden, het rijden naar wedstrijden, het zitting nemen in

commissies, etc. Indien men ingedeeld is als vrijwilliger en men is verhinderd, dan dient men

zelf voor vervanging te zorgen. Verzaking van deze bijdrage kan aan de tuchtcommissie

worden voorgelegd.

Aangaande het fluiten van wedstrijden geldt het volgende: alle leden vanaf de B-jeugd dienen een clubscheidsrechterkaart te behalen, waartoe aan het begin van het seizoen cursussen worden gegeven, afgesloten door een examen. Wie voor het eerste examen zakt, kan eenmaal herkansen. Wie dan nog niet slaagt, verliest de speelgerechtigheid.

Het intrekken van de speelgerechtigheid wordt gedaan door het bestuur. Bij juniorleden worden naast het lid ook zijn/haar ouders hierover geïnformeerd alsmede de coach van het team waarin hij/zij speelt.Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen selectieteams en breedteteams. Pas wanneer het examen behaald is, wordt de speelgerechtigheid hersteld.

Junior- en seniorleden worden ingedeeld als wedstrijdbegeleider/scheidsrechter. Wanneer iemand niet komt opdagen en geen vervanging heeft geregeld, dan volgt vanuit het bestuur schorsing voor de eerstvolgende wedstrijd van zijn/haar team (ook hierbij geen onderscheid tussen selectie- en breedteteams) en wordt de betreffende persoon uiteraard wel voor een wedstrijd wederom als scheidsrechter aangemerkt. Wordt hieraan gevolg gegeven, dan wordt de schorsing opgeheven, zo niet, dan blijft de schorsing in stand.

2.Senior- en juniorleden, alsmede vrijwilligers-niet-leden, die betrokken zijn bij de training of coaching van minderjarigen, dienen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), betrekking hebbend op functieaspect 84 (belast zijn met de zorg voor minderjarigen) te overleggen aan de VOG- gemachtigde, die behulpzaam zal zijn bij het kosteloos aanvragen van dit document namens HC Prinsenbeek.

De VOG-gemachtigde neemt namens HCP het originele, gewaarmerkte document in bewaring. Het document dient elke 3 jaar opnieuw te worden aangevraagd en bewaard.

Indien een persoon, ondanks reminder en zo nodig nog rechtstreekse benadering door TC- leden, geen VOG wil aanvragen en overhandigen, dan mag deze persoon niet worden betrokken bij training en/of coaching van minderjarigen (Bestuursbesluit 24/4/18)

LEDENADMINISTRATIE

Artikel 6

1. Het bestuur houdt een ledenregister bij waarin naam, adres, geboortedatum, geslacht alsmede - indien mogelijk- het telefoonnummer en het persoonlijk e-mailadres van het senior lid of junior lid zijn opgenomen. In het register worden alleen die gegevens bijgehouden, die voor het realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn. Het bestuur kan, na voorafgaand besluit van de Algemene Leden Vergadering, geregistreerde gegevens aan derden verstrekken, waaronder sponsors, behalve van het lid dat tegen deze verstrekking van gegevens bij het bestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Doorgifte van de gegevens zónder een besluit van de Algemene Leden Vergadering en zónder het recht op bezwaar, gebeurt voor de noodzakelijk door de vereniging aan derden te verstrekken gegevens waaronder aan de KNHB en aan overheden of andere instellingen, onder andere in verband met te verkrijgen subsidies. Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk gelet op het doel of een bestaande wettelijke verplichting. De ledenadministratie-commissie wordt namens het bestuur belast met het beheer van dit register, met inachtneming van de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. Ieder lid moet beschikking hebben over een e-mailadres.

3. Ieder lid is verplicht bij wijziging van zijn (email)adres hiervan onverwijld de

ledenadministratie schriftelijk of via email in kennis te stellen. Eventuele kosten die door

de vereniging moeten worden gemaakt om een adreswijziging op een andere wijze te

achterhalen, worden op het desbetreffende lid verhaald.

4. De gegevens zullen worden opgenomen in de elektronische ledenadministratie en zullen

alleen worden gebruikt voor de interne organisatie en de KNHB (district en landelijk).

5. De ledenadministratie draagt er zorg voor dat de leden worden aangemeld bij de

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 7

Bij opzegging van het lidmaatschap door het lid dient het lid de voorschriften van artikel 10

van de statuten van de vereniging na te leven. Opzegging dient plaats te vinden uiterlijk per 1

mei van het lopende verenigingsjaar. Indien deze opzegging niet plaatsvindt volgens die

voorschriften, kan het bestuur dispensatie verlenen en de opzegging toch tegen het einde van

het lopende boekjaar laten plaatsvinden, in geval deze opzegging plaatsvindt :

- wegens verhuizing naar buiten de gemeente waar de vereniging haar zetel heeft;

- op grond van medisch advies;

- op grond van andere, naar het oordeel van het bestuur, afdoende redenen.

Opzeggen onder voorbehoud is niet mogelijk; opzeggen en kort daarna weer lid worden

kan wel, maar geeft géén garantie voor een plaats in hetzelfde team.

CONTRIBUTIE

Artikel 8

1. Seniorleden en juniorleden zijn aan de vereniging verschuldigd:

a. entreegeld (eenmalig); en

b. contributie.

2. Voorts zijn seniorleden en juniorleden in de in dit artikel genoemde gevallen een jaarlijks

door de algemene vergadering vast te stellen bedrag aan administratiekosten aan de

vereniging verschuldigd.

3. Leden van verdienste zijn, indien zij niet tevens seniorlid zijn, niet contributieplichtig.

4. Nieuwe seniorleden en juniorleden dienen eenmalig een jaarlijks door de algemene

vergadering vast te stellen bedrag aan entreegeld te betalen.

5. Elk seniorlid en juniorlid van de vereniging is verplicht tot betaling van een jaarlijks door

de algemene vergadering vast te stellen contributie.

6. De contributienota's worden bij aanvang van het boekjaar (elektronisch) verzonden onder

toezicht van de penningmeester van het bestuur. De betalingstermijn is vastgesteld op

dertig dagen na aanvang van het boekjaar doch uiterlijk per eind september van het

huidige boekjaar.

7. Contributieverplichtingen moeten worden voldaan door middel van een automatische

incasso. Hiertoe wordt aan deze leden een formulier ter beschikking gesteld met behulp

waarvan zij de vereniging doorlopend kunnen machtigen - tot wederopzegging - tot het

incasseren van de contributie. Administratiekosten zijn bij deze wijze van betaling niet

verschuldigd.

8. Aan nieuwe seniorleden en juniorleden wordt tezamen met het inschrijfformulier een

formulier toegezonden door middel waarvan zij de vereniging kunnen machtigen tot het

incasseren van de contributie voor het eerste jaar, alsmede eenmalig het entreegeld.

Administratiekosten zijn bij deze wijze van betaling niet verschuldigd.

9. Als het totaal verschuldigde bedrag boven de € 250,00 (zegge: tweehonderdvijftig euro)

uitkomt, zal het bedrag in twee gelijke maandelijkse termijnen worden geïncasseerd,

waarvan de eerste in september en de laatste in december van het lopende boekjaar.

Indien de bank, om welke reden dan ook, afgeschreven gelden storneert op de rekening

van het lid dat een machtiging heeft afgegeven zal de vereniging alsnog een

contributienota verzenden teneinde het lid in de gelegenheid te stellen aan zijn

betalingsverplichting te voldoen. In dat geval wordt de vervaldatum gesteld op één maand

na de verzenddatum en zijn wel direct administratiekosten verschuldigd. Na het

verstrijken van deze vervaldatum kan, indien betaling niet heeft plaatsgevonden, een

invorderingsprocedure worden gestart.

10.In geval van niet tijdige betaling is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling

in verzuim en uit dien hoofde rente en incassokosten verschuldigd.

11 Een maand na de vervaldatum wordt een aanmaning verzonden. Alsdan zijn

administratiekosten verschuldigd, alsmede een boete waarvan de hoogte door het

bestuur van de vereniging wordt vastgesteld. Dit zal een percentage zijn van het nog

openstaande bedrag en is terug te vinden in het jaarlijkse tarievenlijstje.

12.Een lid dat twee maanden na de vervaldatum nog niet volledig heeft voldaan aan zijn

betalingsverplichtingen voortvloeiend uit dit reglement, kan met onmiddellijke ingang

worden geschorst door het bestuur. Dit houdt in dat het lid de rechten die aan het

lidmaatschap verbonden zijn niet langer kan uitoefenen totdat geheel aan de

betalingsverplichtingen is voldaan.

Na schorsing kan het bestuur de inning van de vordering uit handen geven. In dat geval

komen de (buiten)gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid. De

buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste vijftien procent (zegge:

vijftien procent) van het te incasseren bedrag of, indien de werkelijke kosten hoger zijn,

op die werkelijke kosten.

13.Een lid aan wie het lidmaatschap is opgezegd kan opnieuw lid worden met ingang van het

volgende boekjaar indien hij voor de aanvang van dat boekjaar volledig aan zijn

betalingsverplichtingen heeft voldaan. Alsdan is dit lid geen entreegeld verschuldigd.

14.Restitutie van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen

vanwege zwaarwegende redenen, zulks ter beoordeling van het bestuur. Een lid dient

hiertoe een schriftelijk verzoek te richten aan het bestuur.

15.De maximale gezinscontributie is opgenomen in het jaarlijkse tarievenlijstje.

16.De contributie voor het zaalhockey wordt geïnd omstreeks januari van het lopend

boekjaar.

SCHADELOOSSTELLINGEN EN BOETEN

Artikel 9

1. Ieder lid is aansprakelijk voor schade die het aan materiaal, dat eigendom is van de

vereniging ofwel in bruikleen is afgestaan aan de vereniging, heeft aangericht. In hoeverre

sprake is van schade dan wel slijtage van materialen is ter beoordeling van de

materiaalcommissie.

2. Elke geconstateerde schade wordt geacht te zijn veroorzaakt door het lid of de leden die

de desbetreffende zaak het laatst heeft respectievelijk hebben gebruikt, tenzij door de

betrokkene(n) het tegendeel wordt aangetoond.

3. Indien het herstellen van de door een lid toegebrachte schade aan materiaal kosten met

zich meebrengt, dan dient het lid deze schade dienen te vergoeden. Is er sprake van

molest in vereniging, dan is iedereen in de groep aansprakelijk voor de schade en zullen

de herstelkosten hoofdelijk worden verdeeld.

4. Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van welke

aard ook van leden of derden in het gebouw of op het terrein van de vereniging aanwezig.

5. De kosten van de boetes aan de vereniging opgelegd door de KNHB, zullen door de

vereniging worden teruggevorderd van de betreffende lid, dan wel team.

6. De vereniging heeft voor haar leden een ongevallenverzekering afgesloten.

BESTUUR

Artikel 10

1. De benoeming van een bestuurslid geschiedt voor de duur van drie jaar. Het bestuur

draagt zorg dat wisselingen in zijn bezettingen plaatsvinden overeenkomstig een tevoren

opgemaakt rooster, waarbij gestreefd wordt naar zoveel mogelijk continuïteit. Ieder

bestuurslid is maximaal eenmaal aaneensluitend herverkiesbaar. Voorafgaand aan een

stemming in de algemene vergadering ter voorziening in een bestuursvacature brengt het

bestuur aan de leden een stemadvies uit.

2. Het bestuur verdeelt in onderling overleg de functies en stelt de taken van ieder

bestuurslid vast, met inachtneming van de bepalingen van de statuten van de vereniging

en van dit reglement.

3. De voorzitter heeft de leiding van alle vergaderingen van het bestuur. Hij heeft te allen

tijde het recht op inzage van hetgeen onder de overige bestuursleden berust. Alle

bestuursbesluiten worden, zo hij dat nodig acht, door de voorzitter mede-ondertekend. De

voorzitter brengt op de jaarlijks te houden algemene vergadering verslag uit van het

afgelopen boekjaar. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter worden zijn taken

waargenomen door een door de overige bestuursleden aan te wijzen lid van het bestuur.

4. De taken van de secretaris van het bestuur zijn de navolgende:

a. het voeren van correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur;

b. het houden van het verenigingsarchief;

c. het notuleren ter algemene vergadering, tenzij een andere persoon daartoe door het

bestuur is aangewezen, en ondertekening van vastgestelde notulen;

d. het notuleren ter bestuursvergadering en ondertekening van goedgekeurde notulen.

5. De taken van de penningmeester van het bestuur zijn de navolgende:

a. het innen en het beheren van alle gelden van de vereniging;

b. het afleggen van rekening en verantwoording aan de algemene vergadering over de

geldstroming binnen de vereniging.

Daartoe stelt de penningmeester van het bestuur zich aansprakelijk voor de onder hem

berustende gelden en andere activa die aan de vereniging toebehoren of die de vereniging

in bruikleen heeft ontvangen. De penningmeester van het bestuur mag slechts tussentijds

aftreden, indien de boeken zijn goedgekeurd door de kascommissie.

6. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van

de hem opgedragen taak. Indien een bepaalde taak tot de werkkring van twee of meer

bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk, tenzij een bestuurslid

bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in

het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 11

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse als bij de oproeping bepaald.

2. Ieder jaar worden ten minste vijf bestuursvergaderingen gehouden.

Bestuursvergaderingen worden bovendien gehouden telkens wanneer een van de

bestuurders daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen

punten de oproeping doet.

3. De uitnodiging voor de bestuursvergadering vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de

vergadering, de te behandelen onderwerpen.

4. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn,

kunnen geldige besluiten worden genomen ten aanzien van alle aan de orde komende

onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen

en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

5. Toegang tot de bestuursvergaderingen hebben de bestuurders en zij die door het bestuur

worden uitgenodigd.

6. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet de

vergadering zelf in haar leiding.

7. Van het verhandelde in de bestuursvergadering worden notulen gehouden. De notulen

worden op de door het bestuur te bepalen wijze vastgesteld en ondertekend.

BESTUURSBESLUITEN

Artikel 12

1. Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen in een bestuursvergadering, waarin ten

minste de helft plus één van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of

vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een andere bestuurder

laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de

voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurder kan daarbij slechts

voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.

2. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.

Alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte

stemmen. Indien bij stemming binnen het bestuur het aantal stemmen voor en tegen gelijk

is, dan telt de stem van de voorzitter dubbel.

3. Alle stemmingen ter bestuursvergadering geschieden mondeling, tenzij een of meer

bestuurders voor de stemming een schriftelijke stemming verlangen.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Zij tellen wel mee ter

bepaling van enig quorum.

5. Het ter bestuursvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering

omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van

een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd

voorstel.

6. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter van de

vergadering de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de

meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of

schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe

stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Buiten vergadering kan een

besluit slechts worden genomen met algemene stemmen van alle bestuurders en kunnen

de stemmen alleen schriftelijk worden uitgebracht. Het bestuur draagt zorg voor het

houden van aantekening van de besluiten die zijn genomen op de in dit lid bedoelde

wijze.

COMMISSIES

Artikel 13

1. De vereniging kent een aantal verschillende commissies. Deze commissies worden

ingesteld door het bestuur en kunnen te allen tijde worden ontbonden.

2. Een bestuurslid kan geen deel uitmaken van een commissie, tenzij het bestuur en de

commissie gezamenlijk unaniem anders beslissen. Elk bestuurslid heeft het recht de

vergaderingen van een commissie bij te wonen; zij kunnen daarin het woord voeren maar

hebben geen stemrecht.

3. Van commissies kunnen ook niet-leden van de vereniging deel uitmaken.

4. Het bestuur zal door elke commissie een doel- en taakomschrijving laten vaststellen,

waarin de taken en verantwoordelijkheden van de commissie zijn vastgelegd.

5. Commissies brengen over hun vergaderingen schriftelijk verslag uit aan het bestuur door

middel van notulen en besluiten- en aktielijsten. Commissies brengen bovendien aan het

einde van het boekjaar een schriftelijk verslag uit over dat boekjaar aan de algemene

vergadering.

6. Iedere commissie moet voor aanvang van een boekjaar een begroting voor het komende

boekjaar indienen. Omtrent de financiën van een commissie kan het bestuur een

tussentijdse rapportage verlangen.

7. Voorbeelden van commissies zijn:

- de kascommissie

- de technische commissie

- de wedstrijdcommissie;

- de jeugdcommissie;

- de tuchtcommissie;

- de accommodatiecommissie;

- de barcommissie;

- de feestcommissie;

- de materiaalcommissie;

- de toernooicommissie;

- de scheidsrechterscommissie;

en eventuele andere benodigde commissies, die hun werk doen onder verantwoordelijkheid

van het bestuur, op basis van op elkaar afgestemde taakomschrijvingen.

KASCOMMISSIE

Artikel 14

De kascommissie wordt jaarlijks door de algemene vergadering benoemd en bestaat uit

minimaal twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Een van de leden

van de kascommissie is niet herbenoembaar. De kascommissie stelt een rooster van

aftreden op. De leden van de kascommissie hebben gedurende ten hoogste twee

achtereenvolgende boekjaren zitting in deze commissie.

De kascommissie heeft tot taak het onderzoeken van de balans en de staat van baten

en lasten met toelichting van het bestuur en het uitbrengen van verslag daarvan aan de

algemene vergadering. De kascommissie heeft daartoe het recht om van het bestuur te

eisen dat inlichtingen worden verschaft, dat de kas en de waarden worden getoond en dat

boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging

beschikbaar worden gesteld.

TUCHTCOMMISSIE

Artikel 15

1. De tuchtcommissie wordt jaarlijks benoemd door het bestuur en bestaat uit drie leden. De

leden van de tuchtcommissie zijn onbeperkt herbenoembaar met dien verstande dat deze

leden gedurende ten hoogste drie achtereenvolgende boekjaren zitting in deze commissie

kunnen hebben. Indien er sprake is van persoonlijke belangen, kan een lid van de

tuchtcommissie zicht tijdelijk terugtrekken. Voor zijn waarneming wordt door de overige

leden van de tuchtcommissie zorg gedragen.

2. De tuchtcommissie heeft tot taak het beoordelen en bestraffen van overtredingen door

leden overeenkomstig het tuchtreglement van de vereniging. De tuchtcommissie

beoordeelt onder meer boetes die zijn opgelegd door de KNHB, en andere overtredingen.

Bij boetes opgelegd door de KNHB aan de vereniging kan de tuchtcommissie oordelen dat

deze boete verhaald wordt op het betreffende lid of team.

3. De tuchtcommissie mag een formele waarschuwing uitvaardigen; een tweede

waarschuwing binnen één jaar na de eerste formele waarschuwing heeft directe schorsing

tot gevolg, inclusief schadeloosstelling van de vereniging en zonder restitutie van

contributie; een formele waarschuwing blijft één jaar geldig. De periode van de schorsing

wordt vastgesteld door de tuchtcommissie.

4. De tuchtcommissie stelt een tuchtreglement op. Dit reglement wordt vastgesteld door het

bestuur. In het tuchtreglement worden in ieder geval nadere regels gesteld omtrent de

beroepsgang zoals genoemd in artikel 9 lid 3 van de statuten.

DONATEURS

Artikel 16

Het bestuur beslist per individueel geval over de toelating van een donateur en over de

voorwaarden van die toelating, waarbij in ieder geval geldt dat:

- ook niet-leden van de vereniging donateur kunnen zijn;

- donateurs hebben geen stemrecht in de algemene ledenvergadering;

- de financiële bijdrage waarmee de donateur de vereniging steunt ten minste honderd euro

per boekjaar dient te bedragen;

- de donateur dit bedrag, tenzij nader schriftelijk met het bestuur anders wordt

overeengekomen, in één maal aan de vereniging dient te voldoen binnen dertig dagen na

ontvangst van de betreffende nota.

OFFICIEEL ORGAAN

Artikel 17

De vereniging heeft enkele officiële organen (website, elektronische nieuwsbrief,

glossy),waarvoor de bijdrage die de instandhouding van dit orgaan vergt in het

daaropvolgende boekjaar jaarlijks ter gelegenheid van de vaststelling van de begroting door

de algemene vergadering wordt vastgesteld.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 18

1. Uiterlijk binnen zes maanden na afloop van een boekjaar zal de jaarlijkse algemene

vergadering worden gehouden. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden

zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.

2. De voorzitter verleent de leden het woord in de volgorde waarin zij dit hebben gevraagd.

De secretaris houdt hiervan aantekening. De voorzitter heeft het recht een lid dat zich

volgens zijn mening niet behoorlijk gedraagt het woord te ontnemen of het verblijf ter

vergadering te ontzeggen behoudens een geslaagd beroep van de betrokkene op de

vergadering.

3. De secretaris legt ter vergadering een presentielijst neer waarop de aanwezige leden hun

naam plaatsen en aantekenen of zij al dan niet stemgerechtigd zijn, inclusief het aantal

stemmen zoals bepaald in artikel 19 lid 4 van de statuten. Voorts wordt op de

presentielijst aangetekend of een lid, en zo ja door welk ander lid, gemachtigd is tot het

uitbrengen van nog een stem, onder overlegging van een, naar het oordeel van de

voorzitter, afdoende schriftelijke volmacht, als bedoeld in artikel 19 lid 4 van de statuten

van de vereniging.

Slechts die stemgerechtigde leden wier namen op de presentielijst voorkomen nemen, al

dan niet middels een gevolmachtigde, aan de stemmingen deel.

4. Voor de aanvang van de stemmingen over personen wijst de voorzitter drie neutrale

personen aan die de stemmen tellen en van de uitkomst verslag zullen uitbrengen aan de

voorzitter; daarna deelt de voorzitter de uitslag van de stemming aan de vergadering

mede.

5. Bij hoofdelijk oproeping geschieden de stemmingen in volgorde van de presentielijst met

dien verstande dat eerst de stemgerechtigde leden, al dan niet bij volmacht, daarna de

stemgerechtigde bestuursleden en tenslotte de stemgerechtigde voorzitter hun stemmen

uitbrengen.

6. Van het verhandelde in een algemene vergadering worden door de secretaris of de door

het bestuur daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden in het

officieel orgaan gepubliceerd of op een andere wijze, ter keuze van het bestuur, ter kennis

van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden

vastgesteld.

JAARSTUKKEN - BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN JAARVERSLAG

Artikel 19

1. Het bestuur is verplicht jaarlijks, uiterlijk binnen twee maanden na afloop van het

verenigingsjaar een balans en een staat van baten en lasten met een toelichting van de

vereniging te maken en op papier te stellen.

2. De algemene ledenvergadering kan opdracht tot onderzoek van de balans en de staat van

baten en lasten met toelichting geven aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1

van het Burgerlijk Wetboek. Tot het geven van deze opdracht is de algemene vergadering

bevoegd. Indien deze accountant een verklaring aflegt omtrent de getrouwheid van de

onderzochte stukken, dan kan het bestuur deze met de stukken aan de algemene

vergadering overleggen. Deze behoeft dan geen kascommissie te benoemen. Indien er

geen accountantsverklaring is, dan moet een kascommissie worden benoemd.

De kascommissie heeft tot taak het onderzoeken van de balans en de staat van baten

en lasten met toelichting van het bestuur en het uitbrengen van verslag daarvan aan de

algemene vergadering. De kascommissie heeft daartoe het recht om van het bestuur te

eisen dat inlichtingen worden verschaft, dat de kas en de waarden worden getoond en dat

boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging

beschikbaar worden gesteld.

3. Een vereniging die een of meer ondernemingen in stand houdt welke ingevolge de wet in

het handelsregister moeten worden ingeschreven, vermeldt bij de staat van baten en lasten

de netto-omzet van deze ondernemingen.

4. De algemene vergadering keurt de jaarstukken goed na bindende uitspraak van de

kascontrolecommissie.

5. De kascontrolecommissie ondertekent, bij goedkeuring, de jaarstukken. Tevens

ondertekent de kascontrolecommissie het stuk waaruit decharge van het bestuur voor het

gecontroleerde verenigingsjaar blijkt.

WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 20

1. Dit reglement kan slechts door de algemene vergadering worden gewijzigd

overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 van de statuten van de vereniging.

2. Een besluit tot wijziging van dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag

volgende op die waarop de algemene vergadering dat besluit neemt, tenzij de algemene

vergadering later tijdstip vaststelt.

X SLOTBEPALINGEN

Artikel 21. Verbindende kracht

Dit reglement is verbindend voor alle leden doch wijkt voor het bepaalde in wet en statuten.

Artikel 22. Nadere regelen

Op alle gebieden waarin de statuten in dit reglement niet voorzien, kan het bestuur nadere

regels geven, waarvan het mededeling doet aan de leden.

Dit reglement is vastgesteld door de algemene vergadering de dato 27 juni 2008 en per die

datum in werking getreden.

 

Sponsoren