header foto header foto header foto header foto header foto header foto
ALV

Agenda Algemene Vergadering HCP d.d. 5 juni 2020

Nieuws afbeelding 22-5-2020

Aanvang: 20.00 u

Plaats: op veld A (2 meter tussenruimte, staanplaatsen)

NB.: wie niet in persoon kan deelnemen, wordt verzocht een ander lid een geclausuleerde en ondertekende schriftelijke machtiging te geven voor de stemming, onder vermelding van het aantal stemmen (agendapunt 7).

NB.: Indien u uw deelname niet verantwoord vindt vanwege de Coronacrisis kunt u verzoeken om de vergadering te mogen bijwonen via video conferencing m.b.v. Google Meet. Dan graag uiterlijk op 3 juni 2020 een e-mail sturen aan [email protected].

  1. Opening
  2. Aanwezigen, volmachten en stemrecht
  3. Vaststelling agenda:
  4. Mededelingen van de voorzitter
  5. notulen AV d.d. 30 januari (achter je inlog of op te vragen bij [email protected]) bestuursvoorstel over vorming combiteams SPEL met HC Etten-Leur in jongenslijn C en D – toelichting en gelegenheid tot vragen stellen (zie ook bijlage, Nieuwsbrief, website en Bully)
  6. stemming over bestuursvoorstel
  7. conclusie en vervolgstappen
  8. volgende AV op 28 augustus (jaarrekening, begroting, kascontrolecommissie etc.)
  9. sluiting

 


Bijlage