header foto header foto header foto header foto header foto header foto
ALV

Agenda Algemene Leden Vergadering HC Prinsenbeek 15 juni 2018

Nieuws afbeelding 10-6-2018

1. OPENING door voorzitter

2. aan- en afmeldingen, presentielijst en aantal stemmen per aanwezige / gevolmachtigde

3. korte inventarisatie extra bespreekpunten en vaststelling agenda

4. concept notulen ALV 7 juli 2017, zo nodig correctie en goedkeuring (achter je inlog)

5. verantwoording activiteiten verenigingsjaar 2017-2018 commissiegewijs

 • Technische commissie
 • Sportiviteit en Respect
 • Arbitragecommissie; wijziging van huishoudelijk reglement i.v.m. sancties bij niet-fluiten (tekstvoorstel bijgaand); stemming
 • Accommodatie- en materiaalcommissie
 • Communicatiecommissie
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Wijziging van huishoudelijk reglement i.v.m. AVG (tekstvoorstel bijgaand)stemming
 • Wijziging van huishoudelijk reglement i.v.m. VOG (tekstvoorstel bijgaand); stemming
 • Roken bij HCP – resultaten enquête, bestuursbesluit.

 6. financiële verantwoording

 Verslag penningmeester over boekjaar 2017-2018; balans en jaarrekening

 • Verslag kascommissie
 • Decharge bestuur? Stemming tenzij bij acclamatie akkoord
 • Benoeming kascommissie 2018-2019; aftredend Willem Wagenaar, blijvend Marcel Hendriks, nieuw lid voor te dragen en te benoemen vanuit vergadering

Pauze

7. bestuur-wisseling – aftredend: voorzitter Peter van der Meulen en Roland de Wit; vorig jaar al afgetreden Claudia van den Berg

Het bestuur stelt voor Cas Rens te benoemen tot bestuurslid, waarna het bestuur hem tot voorzitter zal benoemen. Schriftelijke stemmingover het bestuursvoorstel (tenzij aanvaard bij acclamatie)

Het bestuur stelt voor Rik Nielanderte benoemen tot bestuurslid, waarna het bestuur hem tot secretaris zal benoemen. Schriftelijke stemmingover het bestuursvoorstel (tenzij aanvaard bij acclamatie)

Het bestuur stelt voor Alfred Dekker te benoemen tot bestuurslid, waarna het bestuur hem zal belasten met de portefeuille Communicatie en S&R. Schriftelijke stemming over het bestuursvoorstel (tenzij aanvaard bij acclamatie)

Dankwoord voor aftredende bestuursleden namens het bestuur door Wim de Fouw

8. Begroting 2018-2019

 • presentatie door Wim de Fouw
 • vragen en discussie

9. Bestuur-voornemens 2018-2019 door Peter van der Meulen en/of Cas Rens

10. Extra bespreekpunten voor zover nog relevant

11. SLUITING, datum volgende vergadering

Bijlage